I. Allmän integritetsdeklaration

Detta integritetsmeddelande ("integritetsmeddelande") anger vår policy för hantering av dina personuppgifter som vi samlar in via vår webbplats på www.coca-cola.se ("webbplats").

NV Coca-Cola Services SA, ett företag med registrerad företagsadress på Chaussée de Mons 1424, 1070 Bryssel ("CCS"), är registeransvarig (enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EC, nedan kallat "Allmän dataskyddsförordning"), ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter i samband med webbplatsen (nedan kallade "vi", "oss" och "vår").

II. Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

Vi hanterar personuppgifter som samlats in via webbplatsen. Personuppgifter innebär all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (enligt betydelsen i allmänna dataskyddsförordningen).

1. Besök på webbplatsen

Vi samlar in följande personuppgifter när du besöker webbplatsen, oavsett om du är registrerad användare av webbplatsen eller inte:

 • IP-adress
 • information om din enhet (t.ex. skärmstorlek)
 • användar-ID för (sociala) nätverk, om tillämpligt
 • plats
 • Användning av webbplatsen (t.ex. hur du interagerar med vår webbplats)
 • Offentligt innehåll som du kan ha postat på (sociala) nätverk (t.ex. foton, kommentarer, namn)

Vi använder din IP-adress samt cookies för att samla in dessa personuppgifter:

 • IP-adress: Din IP-adress (IP=internet protocol) är ett unikt nummer för din dator, vilket automatiskt har tilldelats datorn av din internetleverantör (ISP). Varje gång du besöker webbplatsen loggas din IP-adress automatiskt och registreras i loggfilerna på vår server, så att vi ser vid vilken tidpunkt/vilka tidpunkter du besökte webbplatsen och vilka sidor du tittade på. Hanteringen av din IP-adress förklaras i vår cookiepolicy som finns här www.coca-cola.se/om-cookies. Förutom när hanteringen av din IP-adress är absolut nödvändig för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt eller för att förse dig med tjänster som du bett om, kan du godkänna eller avböja vår hantering av din IP-adress för varje separat syfte genom att gå in på vårt preferenscenter: id.coke.com
 • Cookies: hanteringen av dina personuppgifter som erhålls via användning av cookies förklaras i vår cookiepolicy som du hittar www.coca-cola.se/om-cookies. Förutom när hantering av dina personuppgifter som insamlas via användning av cookies är absolut nödvändig för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt eller för att förse dig med tjänster som du har begärt, kan du godkänna eller avböja vår användning av cookies för varje separat syfte genom att gå till vårt preferenscenter: id.coke.com

Du kommer i normala fall inte att bli ombedd att logga in eller lämna dina personuppgifter för att få tillgång till webbplatsen. Du kan bli ombedd att logga in för att få tillgång till vissa funktioner.

2. Speciella funktioner, alternativ och andra syften

Vi hanterar också följande personuppgifter utöver det som specificeras under 1. Ovan, för syften som beskrivs nedan:

 • viktiga personuppgifter (förnamn / efternamn / ålder)
 • leveransadress
 • användning av marknadskommunikation (t.ex. om du öppnar dem eller ej, på vilka länkar du klickar)
 • e-postadress, användar-ID och lösenord.
 • telefonnummer
 • betalningsinformation (t.ex. kreditkortsnummer och giltighetstid)
 • kostpreferenser
 • foto, information om händelser i livet

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:

a. Besvara din begäran/administrativ interaktivitet

 • Svara på dina frågor och kommentarer samt uppfylla sådant som du begärt.

Du har möjlighet att kontakta oss via webbplatsen. Om du skickar ett meddelande till oss via webbplatsen använder vi dina personuppgifter för att hjälpa oss att hantera eventuella frågor, förslag eller klagomål från dig.

Vi brukar inte vidarebefordra några krav eller frågor till tredje part, utom när det gäller klagomål på våra produkter som vi i så fall skickar vidare till Coca-Cola European Partners Sverige AB

Rättslig grund för hantering: vårt legitima intresse att svara på dina frågor.

 • För att skicka administrativ information till dig, t.ex. information gällande webbplatsen och förändringar av villkor, bestämmelser och policy.

Vi använder dina personuppgifter för att förse dig med viktig information gällande webbplatsen, dina transaktioner och eventuella ändringar i våra villkor, vår policy eller detta integritetsmeddelande ("Viktiga
e-postmeddelanden").

Rättslig grund för hantering: våra legitima intressen att informera dig via e-post om utvecklingen av vår webbplats, våra villkor, vår policy och detta integritetsmeddelande.

b. Dataanalyser för att härleda trender och förbättra vår webbplats och Coca-Colas produkter och tjänster

Vi samlar in dina personuppgifter för att mäta din aktivitet på (i) vår webbplats (t.ex. hur du använder webbplatsen, när du använder den, vilken typ av enhet du använder) och (ii) i samband med vår marknadskommunikation (t.ex. om du öppnar dem eller ej, på vilka länkar du klickar) för att genom dessa analyser kunna härleda allmänna konsumtionstrender och konsumtionsvanor. Dessa analyser hjälper oss att lära känna användarna av vår webbplats bättre och anpassa vår webbplats till användarnas identifierade preferenser, men också för att mer allmänt anpassa Coca-Colas produkter och tjänster till användarnas vanliga preferenser.

Rättslig grund för hantering: ditt samtycke.

Du kan godkänna eller avböja insamling och användning av dina personuppgifter i syfte att utföra dataanalyser för att härleda trender och förbättra vår webbplats och Coca-Colas produkter och tjänster i allmänhet genom att ställa in dina preferenser på vårt preferenscenter som finns tillgängligt på plattformen id.coke.com. Du klickar bara på relevant ruta om du vill att vi hanterar dina personuppgifter i syfte att låta oss utföra dataanalyser för att härleda trender och förbättra vår webbplats och Coca-Colas produkter och tjänster i allmänhet, och tar bort markeringen i rutan om du inte vill detta. Rutan är omarkerad som standardinställning.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke till insamling av dina personuppgifter i ovannämnda syfte genom att gå till preferenscenter som finns på plattformen och ta bort markeringen i rutan. Du kan också meddela oss att du vill dra tillbaka ditt samtycke via e-post, genom att ringa eller skriva till oss. Du hittar alla våra kontaktuppgifter i avsnitt VIII i detta integritetsmeddelande. När du dragit tillbaka ditt samtycke kommer vi att stoppa hanteringen i detta syfte.

c. Transaktioner

I den händelse att du utför en transaktion via webbplatsen, såsom köp av en produkt från Coca-Cola, registrerar vi de betalningsuppgifter som du lämnar för en sådan transaktion, tillsammans med eventuellt andra personuppgifter, såsom adressen dit produkten som du har köpt ska skickas. Vi använder dina personuppgifter eller din betalningsinformation för att utföra transaktionen och ditt inköp.

Rättslig grund för hantering: hanteringen av dina personuppgifter för att genomföra transaktioner baseras på utformningen av ditt köpavtal.

d. Tävlingar, undersökningar och andra specialerbjudanden eller reklamaktiviteter

Vi kommer att erbjuda tävlingar, undersökningar och liknande speciella erbjudanden och reklamaktiviteter via webbplatsen som kan kräva registrering online (inklusive din e-postadress, ditt användar-ID och lösenord). Vi brukar be om särskilda personuppgifter från dig om du anmäler dig till eller vinner en tävling, prisdragning, undersökning eller andra speciella erbjudanden eller reklamaktiviteter för att genomföra aktiviteten till fullo och hålla dig informerad om den.

Rättslig grund för hantering: hanteringen av dina personuppgifter, som du lämnar till oss för att anmäla dig till tävlingar, undersökningar eller andra speciella erbjudanden eller reklamaktiviteter i syften som angetts ovan baseras på villkoren för relevant aktivitet.

Du bör läsa igenom villkoren noggrant (inklusive eventuella dataskyddsvillkor) för varje tävling, undersökning eller andra speciella erbjudanden eller reklamaktiviteter som du deltar i via webbplatsen, eftersom dessa kan innehålla viktig information om användning av dina personuppgifter via oss eller eventuell sponsor. Om dessa villkor och villkor för personuppgifter inte överensstämmer med de som anges i detta integritetsmeddelande ska dessa andra villkor ha företräde.

e. Fusioner, förvärv och andra företagsaffärer

Vi använder dina personuppgifter för att genomföra eventuell förändring av verksamheten, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan omfördelning av hela eller del av verksamheten, tillgångar eller lager (även i samband med konkurs eller liknande förfarande).

Rättslig grund för hantering: våra legitima intressen att genomföra affärsstrategin.

f. IT-administration

Vi använder dina personuppgifter för att diagnostisera serverproblem, administrera webbplatsen och kontrollera att den fungerar på rätt sätt.

Rättslig grund för hantering: våra legitima intressen att administrera våra
IT-system och nätverk och säkerställa webbplatsens tekniska funktioner.

III. Vem delar vi DINA PERSONUPPGIFTER med?

Vi delar dina personuppgifter med följande mottagare:

 • Coca-Cola Sverige AB
 • Coca-Cola European Partners Sverige AB
 • Amazon Web Services;
 • Adobe Experience Manager, som hostar plattformen som hanterar "Kontakta oss"-frågor;
 • Adobe for Campaign Manager, som hostar webbplatsens plattform;
 • Mulesoft Support, som svarar för teknisk support och underhåll av plattformen, där svar på "Kontakta oss"-frågor förvaras;
 • MSBI Support, som svarar för teknisk support och underhåll av plattformen, där svar på "Kontakta oss"-frågor förvaras;
 • MSTR Support, som svarar för teknisk support och underhåll av plattformen, där svar på "Kontakta oss"-frågor förvaras;
 • MRM McCann, som (i) säkerställer underhåll av plattformen, där "Kontakta oss"-frågor förvaras, (ii) stödjer och hanterar listor över prenumeranter på nyhetsbrevet, (iii) hanterar webbplatsens databaser och (iv) utför underhåll av dataanalyser;
 • LiveFyre;
 • Gigya;
 • Google Analytics och Google Doubleclick, som spårar dina aktiviteter på vår webbplats (t.ex. för att veta hur du använder webbplatsen, när använder du den, vilken enhet du använder), härleda allmänna konsumtionstrender och konsumtionsmönster från dessa analyser, för att hjälpa oss att förbättra Coca-Colas produkter och tjänster.
 • Qualtrics, som administrerar våra undersökningar;
 • Opinion Lab, som administrerar våra undersökningar;
 • Capgemini, som svarar för teknisk support och underhåll av plattformen, där svar på "Kontakta oss"-frågor förvaras;
 • Salesforce, som hostar plattformen där svaren på "Kontakta oss"-frågor förvaras;
 • Triscal, som lagrar personuppgifter som finns i "Kontakta oss"-frågor;
 • CCA international, som stödjer aktiviteter på Kundtjänst;
 • Findasense, som stödjer aktiviteter på Kundtjänst;
 • The Coca-Cola Company

IV. Vilka överföringar av personuppgifter utanför EES, europeiska ekonomiska samarbetsområdet, genomför vi?

För att uppfylla syftet som beskrivs i detta integritetsmeddelande överför vi dina personuppgifter till följande länder utanför EU ("tredje länder") som bedöms kunna säkerställa en korrekt skyddsnivå enligt artikel 45 i EU:s dataskyddsförordning:

Vi överför också dina personuppgifter till tredje länder, som inte kan säkerställa en korrekt skyddsnivå, I sådana fall regleras våra överföringar av personuppgifter av följande säkerhetsfunktioner i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, för att garantera att dina personuppgifter är skyddade på ett lämpligt sätt:

- Standarddataskyddsklausuler antagna av EU-kommission under artikel 46 paragraf 2 i dataskyddsförordningen (klicka här för att se EU-kommissionens beslut om standardkontraktsklausuler för överföring till datahanterare i Tredje länder); och

- EU-USA Integritetsskydd för överföringar till enheter belägna i USA (klicka här för att få tillgång till EU-kommissionens beslut angående EU-USA Integritetsskydd).

För att erhålla relevant information om eventuella överföringar av dina personuppgifter till tredje länder (inklusive relevanta överföringsmetoder), ber vi dig att kontakta vår Data Protection Officer på denna adress, DPO-Europe@coca-cola.com.

V. Övriga viktiga kommentarer angående vårt dataskydds uppfyllande av dataskyddsförordningen

1. En speciell kommentar till föräldrar

Vi tar vårt ansvar mycket seriöst när det gäller integritetslagar online för barn och unga under 16 år. Webbplatsen är inte avsedd för användning av personer i denna åldersgrupp och alla under 16 år blir ombedda att inte dela några personuppgifter via webbplatsen.

2. Säkerhet

Vi har infört ett antal säkerhetsmetoder och säkerhetsverktyg för att se till att personuppgifter som vi har kontroll över skyddas mot förlust, missbruk och modifiering. Varje gång du lämnar ut ditt kreditkortsnummer till oss kommer numret att överföras till oss via din webbläsare via SSL (Secure Socket Layer), ett format som krypteras i enlighet med branschstandarder. Ingen metod för överföring eller lagring av personuppgifter är helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för all information som du ger till oss via webbplatsen eller i samband med den. Om du har anledning att befara att ditt interagerande med oss inte längre är säkert (t.ex. om du är oroad över säkerheten för något användarkonto som du har hos oss), måste du informera oss omedelbart om eventuella problem som du har stött på genom att kontakta oss via något av alternativen under "Kontakta oss" på webbplatsen. Observera att genom att kontakta oss via post kommer vår hantering av ditt problem att försenas och kan därför också försena vårt svar.

VI. TREDJE PARTS WEBPLATS

Webbplatsen är länkad till tredje parts webbplatser. Länkade webbplatser, som hostas av tredje part, inklusive webbplatser som tillhör våra dotterbolag, är utom vår kontroll och vi påtar oss därför inget ansvar för dataskyddsrutiner som tillämpas av tredje part. Sådana länkar förekommer enbart för din bekvämlighet och innebär inte att relevant tredje part är godkänd av oss. När du lämnar betalningsinformation eller andra personuppgifter via en webbplats tillhörig en tredje part sker transaktionen på relevant tredje parts webbplats och inte på vår webbplats och alla personuppgifter som eventuellt lämnas ut av dig kommer att samlas in och kontrolleras i enlighet med relevant tredje parts integritetspolicy. Det är därför viktigt att du känner till integritetspolicyn och rutinerna för hantering av personuppgifter för dessa tredje parter.

Webbplatsen utnyttjar också programvarukomponenter som plug-in från sociala medier och andra nätverk, såsom Facebook, Brightcove, Twitter, LinkedIn och Pinterest. Plug-ins är identifierbara av en logo eller en extra "Gilla"-knapp (Facebook). När du besöker webbplatser som använder den här typen av plug-ins kommer din webbläsare att automatiskt skapa en direktuppkoppling till nätverkets servrar och skicka innehållet från plug-ins till din webbläsare och integrerar dem sedan på webbplatsen. Som ett resultat kommer informationen som du besökte på vår webbplats att vidarebefordras till relevant nätverk.

Om du klickar på "Gilla"-knappen kommer informationen att överföras direkt till Facebook och lagras där.

I integritetspolicyn för dessa nätverk ges ytterligare information om syftet och omfattningen av deras insamling, hantering och användning av personuppgifter samt om dina rättigheter och inställningar som kan hjälpa dig att skydda din integritet.

VII. Vilka är dina rättigheter när det gäller vår hantering av dina personuppgifter, hur kan du tillvarata dem och hur kontaktar du oss?

Du har rätt att:

 • erhålla en kopia av eventuella personuppgifter som vi har om dig, med särskilt relaterad information;
 • kräva att vi uppdaterar eller korrigerar eventuella felaktigheter i dina personuppgifter eller att komplettera personuppgifter som inte är fullständiga;
 • att begära att vi slutar utnyttja dina personuppgifter för vår direktmarknadsföring.

Du har också under vissa omständigheter rätt att:

 • invända mot hanteringen av dina personuppgifter;
 • be oss ta bort dina personuppgifter;
 • begränsa hanteringen av dina personuppgifter, så att det bara kan fortsätta under mycket strikta restriktioner; och
 • begära att personuppgifter som du har lämnat till oss, och som hanteras med ditt samtycke eller i ett avtal mellan dig och oss, ska "porteras" till dig eller till någon mottagare utsedd av dig.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan vad gäller information, korrigering, borttagning av personuppgifter, begränsning av hantering av personuppgifter, rättighet att invända mot hanteringen, att kunna blockera överföring och hantering av dina personuppgifter överförda eller hanterade, kan du kontakta oss via någon av alternativen nedan.

 • Du kan skicka ett mail till oss på följande adress: konsumentkontakt.se@cokecce.com
 • Du kan ringa oss på: 020-65 60 70
 • Du kan skicka ett brev till oss till följande postadress:

Dryckesvägen 2C
136 89 Haninge
Sverige

1. Du kan kontakta vår dataskyddschef (Data Protection Officer, DPO) på följande adress: Viale T. Edison 110/B – Sesto San Giovanni (MI), Italien, DPO-Europe@coca-cola.com, och telefonnummer: +39 3401178543

2. Var vänlig beskriv tydligt vilken information som du vill att vi ska granska eller ändra.

3. I enlighet med artikel 77 i EU:s dataskyddsförordning kommer du fortsätta att ha rätt att framföra klagomål till relevant ansvarig myndighet (särskilt i det land där du är bosatt, där du arbetar eller där det påstådda brottet ägt rum), om du är av den åsikten att någon av dina personuppgifter hanteras på ett sådant sätt att det bryter mot EU:s dataskyddsförordning [eller den federala dataskyddsakten (BDSG-neu).

VIII. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi har som målsättning att se till att dina personuppgifter är korrekta och att hålla dem uppdaterade. Vi kommer att ta bort personuppgifter som vi har om dig, då vi inte längre behöver dem.

Vi behåller dina personuppgifter, som vi använder för de syften som beskrivits i detta integritetsmeddelande, under en period på högst två år, utom då rättsliga krav tvingar oss att behålla dina personuppgifter längre eller kortare tid

För att veta hur länge vi behåller cookies i din datorutrustning hänvisar vi till till vår cookiepolicy www.coca-cola.se/om-cookies

IX. Ändringar av detta INTEGRITETSMEDDELANDE

Du kan ta reda på när detta integritetsmeddelande senast ändrades genom att kontrollera längst upp på sidan.

Alla planerade ändringar av detta integritetsmeddelande ska meddelas dig i god tid innan ändringarna träder i kraft.

Detta integritetsmeddelande är det enda godkända tillkännagivandet från CCS angående företagets tillvägagångssätt när det gäller insamling av personuppgifter via webbplatsen och vår användning av sådana personuppgifter. Eventuell sammanfattning av detta integritetsmeddelande skapat av tredje parts programvara eller på något annat sätt (till exempel i samband med "plattform för sekretesspreferenser" eller "P3P") har ingen laglig verkan och är inte på något sätt bindande för oss. De får inte användas som substitut för detta integritetsmeddelande och får inte ersätta eller modifiera det.

X. Tillämplig lag

Detta integritetsmeddelande styrs av och ska tolkas i enlighet med Belgisk lag och alla andra tillämpliga lagar inom EU.