Vår policy för mänskliga rättigheter fastställer en grund för hur vi ska hantera vår verksamhet runt om i världen i enlighet med höga standarder. Policyn för mänskliga rättigheter gäller The Coca-Cola Company, de företag man äger, de företag där man är majoritetsägare och de faciliteter som man styr över. Företaget strövar efter att samarbeta med och uppmuntra våra buteljeringspartners att följa principerna i denna policy och att tillämpa liknande policys i sina verksamheter.

Policyn fokuserar på att främja öppna och inkluderande arbetsplatser som bygger på mänskliga rättigheter och innehåller följande tio komponenter:

  • Respekt för mänskliga rättigheter
  • Engagemang för samhälle och intressenter
  • Uppskattning av mångfald
  • Föreningsfrihet och kollektivavtal
  • Säker och hälsosam arbetsplats
  • Säkerhet på arbetsplatsen
  • Tvångsarbete och slavhandel
  • Barnarbete
  • Arbetstimmar, löner och förmåner
  • Vägledning och rapportering för medarbetare

Hos The Coca-Cola Company är varje medarbetare ansvarig för att upprätthålla en arbetsmiljö som reflekterar respekt och är fri från alla former av diskriminering och trakasserier. Om en medarbetare misstänker att någon kränker policyn för mänskliga rättigheter eller lagstiftningen, uppmanas de att omedelbart rapportera detta till sin chef, personalavdelningen, företagets juridiska avdelning eller EthicsLine.

Vägledande principer för leverantörer

Ett gott företagsmedborgaransvar är avgörande för vår framgång på lång sikt.

Våra vägledande principer för leverantörer (SGP) förmedlar våra värderingar och förväntningar på leverantörer och understryker vikten av ansvarsfulla arbetsplatsrutiner som respekterar mänskliga rättigheter och som minimum efterlever tillämpliga miljö- och lokala arbetslagar samt grundläggande internationella konventioner. De vägledande principerna för leverantörer harmonierar med vår policy för mänskliga rättigheter och avspeglar vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter i hela vårt affärssystem och vår globala leverantörskedja.

Sedan tillkomsten av vårt SGP-program har vi samarbetat med våra buteljerings- och leverantörspartners för att genomföra över 17 500 utvärderingar av mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Trots att våra värderingar har förblivit desamma, har vi fortlöpande utvecklat vårt program för att främja en kontinuerlig förbättring. År 2014 utökade vi våra utvärderingar med avseende på rekryterings- och anställningspraxis för gästarbetare och för att skydda lokala samhällens markrättigheter.

De vägledande principerna för leverantörer ingår i alla kontrakt mellan The Coca-Cola Company och företagets direkta och auktoriserade leverantörer. Vi förväntar oss att våra leverantörer ska utveckla och implementera lämpliga interna affärsprocesser för att säkerställa efterlevnad med våra vägledande principer för leverantörer. Företaget anlitar regelbundet oberoende tredje parter som utvärderar leverantörers efterlevnad av SGP; utvärderingarna inkluderar konfidentiella intervjuer med anställda och kontraktsarbetare på plats. Om en leverantör misslyckas med att efterleva någon aspekt av kraven i SGP, förväntas leverantören att implementera korrigerande åtgärder. Företaget förbehåller sig rätten att avsluta ett avtal med en leverantör som inte kan uppvisa att man efterlever kraven i SGP.