Vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter är grundläggande för vår framtid och förmåga att framgångsrikt bedriva verksamhet i över 200 länder.

Hos The Coca-Cola Company anser vi att mänskliga rättigheter och arbetsrätter är okränkbara. Vi arbetar aktivt för att respektera dessa rättigheter på alla arbetsplatser i The Coca-Cola Company, i vårt buteljeringssystem, i vår leverantörskedja och i de samhällen i vilka vi verkar.

Grundvalen för vårt förhållningssätt finns i tre nyckeldokument: Vår policy för mänskliga rättigheter, tillsammans med Vägledande principer för leverantörer och policy för arbetsrätt. Alla tre är influerade av deklarationerna från FN:s och ILO (International Labour Organization).
Tillsammans beskriver de våra höga standarder och förväntningar och tar upp sådana ämnen som barnarbete, tvångsarbete, föreningsfrihet, diskriminering, hälsa och säkerhet, arbetstimmar och de 30 artiklar som finns i den universella deklarationen av mänskliga rättigheter.

Vi förväntar oss att vårt företag, våra buteljeringspartners och våra leverantörer undviker att orsaka eller bidra till att mänskliga rättigheter påverkas negativt till följd av affärsverksamheter, och att ta itu med sådan påverkan när de förekommer. Dessutom ansvarar vårt företag, våra buteljeringspartners och våra leverantörer även för att förebygga eller mildra negativ påverkan på mänskliga rättigheter som är direkt kopplade till deras verksamheter, produkter eller tjänster genom affärsrelationer.

År 2011 anslöt sig The Coca-Cola Company formellt till FN: s vägledande principer om affärsverksamhet och mänskliga rättigheter Rights, som antagits av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Dessa principer tillhandahöll för första gången en global standard för att hantera risken för negativ påverkan på mänskliga rättigheter i samband med affärsaktiviteter.

Detta ramverk är en avgörande hörnstolpe för vår policys och program relaterade till arbetsrätt och mänskliga rättigheter. The Coca-Cola Company är även medlem i UN Global Compact Initiative and Global Business Initiative on Human Rights. Dessutom har Coca-Cola gjort gemensam sak med 17 företag och lanserat programmet UN Global Compact LEAD 2011, som utmanar Compact-medlemmarna att åstadkomma en plan för hållbart bolagsansvar.

Om du vill veta mer om hur vi implementerar våra åtaganden gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt, kan du gå till den globala Journey-webbplatsen (LÄNK HÄR)