Hos The Coca-Cola Company strävar vi efter att föregå med gott exempel och att lära oss av erfarenheterna. Vi sätter höga standarder för våra medarbetare på alla nivåer och strävar alltid efter att uppfylla dem.

The Coca-Cola Company strävar efter en god bolagsstyrning som främjar långsiktiga intressen hos aktieägare, stärker styrelsens och ledningens ansvarsskyldighet och bidrar till att bygga upp allmänhetens förtroende för företaget.

Vi vägleds av våra fastställda standarder för bolagsstyrning och etik. Vi granskar våra system för att säkerställa att vi åstadkommer internationell bästa praxis när det gäller transparens och ansvarsskyldighet. Grunden för vår inställning till bolagsstyrning finna i våra riktlinjer för bolagsstyrning och i styrelsens dokumentation.

Etik och efterlevnad

Kärnan i programmet för etik och efterlevnad hos The Coca-Cola Company är vår uppförandekod. Uppförandekoden vägleder vårt affärsbeteende och kräver ärlighet och integritet i alla frågor. Alla våra kollegor och chefer måste läsa igenom och förstå koden och följa dess rättesnören både på arbetsplatsen och ute i samhället.

Uppförandekoden administreras av vår kommitté för etik och efterlevnad. Detta korsfunktionella ledningsteam övervakar alla våra program för etik och efterlevnad och avgör när någon har brutit mot uppförandekoden och vilka disciplinära åtgärder som ska vidtas. Vår etik- och efterlevnadsavdelning har operationellt ansvar för utbildning, rådgivning, övervakning och utvärdering i relation till uppförandekoden och efterlevnadsfrågor.

Kollegor världen över genomgår en rad olika utbildningskurser i etik och efterlevnad som administreras av etik- och efterlevnadsavdelningen. Vi övervakar och granskar regelbundet vår verksamhet för att säkerställa efterlevnad med uppförandekoden och lagstiftning. Vi upprätthåller även en konsekvent uppsättning av bäst-i-klassen-standarder runt om i världen som reglerar hur vi undersöker och hanterar problem gällande uppförandekoden.

För att säkerställa ett fortlöpande åtagande och förståelse av vår uppförandekod, erbjuder vi online-utbildning till alla kollegor som tar upp ämnen som rör etik och efterlevnad, inklusive vår anti-korruptionspolicy. Alla nya kollegor genomgår utbildningen genast vid anställningen, och alla andra genomgår utbildningen minst en gång vart tredje år.

Våra kollegor, buteljeringspartners, leverantörer, kunder och konsumenter kan ställa frågor om vår uppförandekod och andra etiska frågor som gäller etik och efterlevnad, eller rapportera potentiella överträdelser via EthicsLine, en global webb- och telefon tjänst för information och inrapportering.