Vattenhantering | Coca-Cola Sverige

Vattenhantering | Coca-Cola Sverige

F. Hur mäter Coca-Cola vattenåterföringen för sina globala försäljningsvolymer?

 

S. Vi mäter vattenåterföringen baserat på projekt som på ett säkert och hållbart sätt tillhandahåller vatten till samhällen och natur för fortsatt användning. De här projekten kan omfatta säkert vatten, restaurering av avrinningsområden eller påfyllning och skördande av regnvatten, bland andra lokalt relevanta projekt. Mängden vatten (mätt i liter) beräknas sedan mot volymen av vår dryckesförsäljning under ett visst år. 2015 till exempel var dryckesförsäljningsvolymen 166 miljarder liter och våra vattenåterföringsprojekt gav tillbaka 191,9 miljarder liter vatten till samhällen och naturen. Observera att försäljningsvolymen är lite högre än den produktvolym som produceras i våra anläggningar – 151,1 miljarder liter – på grund av försäljning från dryckeskranar hos våra kunder som vi också räknar med i vårt återföringsarbete.

 

Coca-Cola räknar endast vattenåterföringsprojekt som säkrar vatten för samhällen och/eller naturen. Vi är involverade i mer än 500 gemensamma vattenprojekt, men cirka 300 av dem är inriktade på infrastruktur för vatten, regelverk, sanitet, eller utbildningsprogram. Även om dessa typer av projekt uppfyller ett viktigt behov, genererar de inte direkt vattenåterföring; därför tar vi inte med dem i våra återföringsberäkningar. 2015 resulterade 248 projekt i 71 länder i 115 % återfört vatten. Vi tillräknar oss endast återföringen för de delar av varje projekt som direkt finansieras eller har inletts av Coca-Cola- systemet. Därför tillräknar vi oss inte någon återföring för arbete som har finansierats enbart av våra partners.

 

 

F. När ni ”återför” vatten, ersätter ni vatten i de källor som era buteljeringsanläggningar hämtar sitt vatten från?

 

S. Svaret är ibland. Vid var och en av våra tillverkningsanläggningar får vi vatten från lokala källor – som antingen leds till våra anläggningar från kommunala system (som får sitt vatten från floder, sjöar, dammar eller grundvattentäkter) eller utvinns direkt av vår verksamhet från marken eller ytvattenkällor (i vissa fall skördar vi även regnvatten och på några platser tar vi vatten från havet).

 

Vi behandlar det här vattnet och använder det sedan i våra tillverkningsprocesser (t ex för städning av blandningstankar eller i kyltorn) och för att producera våra drycker. Vatten lämnar anläggningen på ett av två sätt: lite mer än hälften av det (i genomsnitt) hamnar i våra produkter, och återstoden blir kvar efter rengöring och andra tillverkningsprocesser. Observera att vi har förbättrat vår vattenanvändningseffektivitet i 13 år på raken, för en total minskning av vår vattenanvändning per liter tillverkad produkt med 27 % sedan 2004.

 

Vårt regelverk för förvaltande av vatten kräver att det kvarvarande vattnet som inte ingår i våra produkter ska behandlas korrekt i enlighet med tillämplig lag för att kunna stödja vattenlevande organismer, även om det inte krävs enligt lokala föreskrifter, innan det släpps ut antingen direkt i den lokala miljön (avrinningsområden) eller tillbaka till det kommunala systemet. I båda fallen hamnar vattnet slutligen i den lokala miljön. I de flesta fall återför denna praxis ungefär hälften av vattnet vi använder till källan från vilken vattnet härstammar.

 

Det återstående vattnet återfinns i våra produkter och det är försäljningsvolymen för denna färdig dryck som vi arbetar för att återföra genom projekt med kommunalt vatten. Baserat på lokala sårbarheter och behov arbetar vi med partners för att välja ut projekt som har den största potentiella nyttan och påverkan på avrinningsområden, samhällen och näringar. Ibland involverar projekten åtgärder som inte kan kvantifieras i termer av återföring men som är lika viktiga i vissa samhällen. Då genomför vi dem också. Att arbeta med den lokala regeringen för att öka medvetenheten om en effektivare användning av hushållsvatten och olika sanitetsmetoder är två bra exempel på detta.

 

Vissa projekt återför verkligen vatten till källan som vi använder. Andra ligger utanför de avrinningsområde som vår anläggning använder, men är viktiga för att möta behoven hos kommuner, lokalsamhällen och partners. Vi letar efter projekt som har en direkt nytta, kan skalas upp för att nå fler människor och delar av ett ekosystem, eller som är lätta att lära sig av och replikera på andra ställen med liknande utmaningar. Vi fokuserar även en hel del av våra återföringsprojekt på områden där behoven är stora och där vi har identifierat risker genom våra sårbarhetsanalyser (Source Vulnerability Assessments, SVA – se nedan).

 

Du kanske fortfarande undrar om de anläggningar där vi inte återför allt vatten vi använder till källan. Vid varje anläggning kräver vi att de ansvariga för driften ska kunna avgöra hållbarheten i vattenförsörjningen som de delar med andra när det kommer till kvalitet, kvantitet och andra frågor som infrastruktur för att behandla och distribuera vatten (vi kallar det här en SVA).

 

Inom ramarna för SVA, måste anläggningar först visa att deras användning och utsläpp av vatten inte har en negativ inverkan på möjligheten för andra att få tillgång till tillräcklig mängd och kvalitet på vatten. Detta är en rättighetsbaserad "gör ingen skada"-strategi. Men även då kan vissa vattenkällor fortfarande vara sårbara i särskilda avseenden. Då är vårt krav att varje anläggning utvecklar och genomför en vattenskyddsplan för källan som engagerar andra användare för att tillsammans hitta lösningar. Det här kan resultera i nya återföringsprojekt för oss, eller andra möjligheter.

 

Så medan varje anläggning kanske inte kan återföra allt vatten till dess källa, arbetar alla anläggningar för att säkerställa att de inte påverka vattenkällor negativt och samarbetar med det omgivande samhället för att hitta långsiktiga lösningar.

 

 

F. Varför inkluderar inte ert vattenåterföringsprogram vatten som går åt vid odling och bearbetning av ingredienserna som ingår i era produkter (era studier visade att en stor majoritet av ert totala vattenfotavtryck ligger i grödor)?

 

S. Vi arbetar för att uppnå en världsledande resurshållbarhet när det gäller vatten i vår direkta verksamhet och i våra leveranskedjor. Det finns betydande skillnader mellan dessa två aspekter av vår värdekedja, inklusive vår nivå av kontroll och inflytande, omfattningen av vattenanvändningen, geografi och miljö (främst i städer för våra anläggningar och mestadels på landsbygden för jordbruk), finansiella modeller och incitament, samt lagstiftning.

 

De här skillnaderna kräver en annan strategi för att uppnå samma mål: resurshållbarhet när det gäller vatten.

 

När det gäller våra anläggningar tar vi vårt ansvar direkt via verksamheten. När det kommer till jordbruksingredienser måste vi arbeta via våra leveranskedjor. Vår relation börjar med våra direkta leverantörer, men i de flesta fall är de inte odlare (producenter, jordbrukare) eller ens förädlare av grödor (t.ex. ett sockerbruk). Precis som du köper mat från en livsmedelsbutik eller restaurang, som i sin tur köper från leverantörer, som i slutändan köper från bönder, är våra leverantörer på samma sätt ett steg i kedjan från jord till bord (eller flaska, i vårt fall).

 

Som ett resultat av det här måste vi arbeta hela vägen genom vår leveranskedja för att säkerställa ansvarsfull vattenanvändning av jordbrukare som producerar de ingredienser vi använder. Vi har uttryckt bolagets förväntningar angående hållbara jordbruksmetoder i våra riktlinjer för hållbart jordbruk (SAGP). Vattenresursförvaltning, effektivitet, kontroll av föroreningar och hållbara vattenkällor, är en viktig del av våra SAGP:er.

 

Under de senaste tre åren har vi arbetat intensivt tillsammans med våra nyckelleverantörer för att vidarebefordra kraven i SAGP – eller motsvarande riktlinjer – till jordbrukarna. Att implementera dessa inom jordbruket kräver att vi skapar engagemang hos bönder, underlättar förståelse och lägger grunden för beteendeförändringar, vilka i slutändan kan granskas och verifieras. Det är en lång resa och vi har gjort stora framsteg, särskilt med te, kaffe, lime och socker, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

 

Sammanfattningsvis arbetar vi för att sätta upp mått och mål för hållbarhet både inom jordbruket och inom den övriga verksamheten. Vi använder olika angreppssätt för att hantera verkligheten och behoven hos väldigt olika affärsmodeller.

 

 

F. Betalar ni en tredje part för att granska och bedöma framstegen för ert vattenåterföringsarbete?

 

S. Ja, vi betalar för den tjänsten precis som alla företag eller enskilda individer betalar för en tjänst. Vi betalar ett rimligt, marknadsmässigt pris för utförda tjänster: översyn av data, bedömning av program och projekt och kontroll av uppgifternas noggrannhet. Vi använder respekterade tredjepartsaktörer som förblir opartiska i sin granskning och kommer med kritisk feedback gällande vårt arbete och våra framsteg.

 

 

F. Tycker ni att alla företag borde arbeta med vattenåterföring?

 

S. Vi tycker att alla företag borde börja med att förstå sin vattenanvändning, var vattnet de använder kommer från och vilka risker som finns när det kommer till tillgång och efterfrågan.

 

Specifikt bör företag initialt fokusera på vattenanvändning i sin direkta verksamhet genom att först mäta den, arbeta för bättre effektivitet och se till att deras avloppsvatten och dagvattenutsläpp inte påverkar miljön negativt. När de har den här grunden, bör företag se utanför sin tomtgräns på vattenavrinningsområden som de delar uppströms i sin leveranskedja och hur var och en av aktörerna där hanterar vatten, samt även nedströms där deras varor eller tjänster används av andra. Alla delar av den här värdekedjan kommer att använda en del vatten och sannolikt stå inför olika utmaningar.

 

Ett företag kan då överväga de risker och möjligheter som de här utmaningarna ställer och utveckla en övergripande strategi för att ta itu med dem.

 

Vårt vattenåterföringsprogram hanterar försäljningsvolym för färdiga produkter. Det här är i huvudsak vår konsumtionsanvändning av vatten, där vatten som inte används i produkter behandlas och återförs till den lokala miljön. Andra företag kan mycket väl finna att processen att ta itu med konsumtionsanvändningen, när det gäller kvalitet och kvantitet, ger ett lättförståeligt och kraftfullt sätt att motivera sina team, mäta framsteg och bedöma de positiva effekterna av sina handlingar.

 

 

F. Varför arbetar ni med partners och hur väljer ni dem?

 

S. När vi tar steget utanför vår direkta verksamhet för att engagera oss i utmaningar gällande hållbar vattenhantering kliver vi in i en delad miljö. Vatten är det ultimata gemensamma målet på varje given plats, alla vattenanvändare delar vattenförsörjning och har ett gemensamt ansvar för sitt förvaltarskap. Därför måste vi samarbeta med de vattenanvändare, inklusive icke-statliga organisationer och andra civila samhällsorganisationer, som har ett intresse i vatten. Så vi inte bara måste, vi vill arbeta i partnerskap eftersom vi tror att kollektiva åtgärder ger ett större genomslag.

 

De här partnerskapen börjar alltid med det lokala samhället och dess förvaltning. Båda är en viktig del av ett sådant vattenprojekts framgång.

 

När vi väljer ytterligare partners letar vi efter sådana som kan ge oss olika perspektiv, den kompetens som behövs och/eller ytterligare resurser. Vare sig dessa partners är annan industri, kommersiella företag, bönder, från den akademiska världen, från stöd- och utvecklingsorganisationer eller icke statliga organisationer. Vi letar först och främst efter de som har ett egenintresse i de lokala utmaningarna och ett engagemang för att bygga långsiktiga lösningar.

 

 

F. Återför ni vatten till 100 % på varje geografisk plats där ni är verksamma?

 

S. Nej. Framgången för vår vattenåterföringsprocess grundar sig på vårt totala vattenåterföringsarbete globalt. Vi återför vatten till 100 % eller mer i 12 av våra 18 affärsenheter. Dessutom återför vi 100 % eller mer i flera länder (Brasilien, Mexiko, Indien, Kina, USA bl. a.). På övriga marknader arbetar vi fortfarande mot målet att till år 2020 kunna återföra 100 % av motsvarande mängd vatten som vi använder tillbaka till samhällen och natur, och vi är på god väg att nå det.

 

Två av våra affärsenheter är mycket engagerade i att återföra vatten men står inför många utmaningar på grund av konflikter, geopolitiska och sociala frågor.

 

Vattenåterföringsprojekt baseras på sårbarheter identifierade genom vårt riskprogram, krav från lokala samhällen och områden där vi har partnerskap och lokala resurser för att utveckla och upprätthålla hållbara program.

 

På ett fåtal affärsenheter där vi inte ligger på 100 %, arbetar bolaget för att återföra vatten till viktiga områden där vattenstressen är som störst.

 

 

F. Hur kommer Coca-Colas vattenåterföringsinsatser förändras nu när bolaget har uppfyllt sitt mål för 2020?

 

S. Vårt mål att återföra allt vatten vi använder som ett system slutar inte nu när vi har mött det här målet. Vårt hållbarhetsarbete är pågående. I takt med att vår verksamhet fortsätter att växa har vi för avsikt att fortsätta att återföra 100 % av det vatten som vi använder i våra drycker och deras produktion. Det innebär att vi varje år räknar med att fortsätta att balansera vår vattenanvändning med återföringsprojekt runt om i världen. Vi och våra buteljeringspartners är fokuserade på att upprätthålla 100 % återföring.

 

 

F. Samarbetar ni med andra företag, eller till och med konkurrenter?

 

S. När de gäller vatten arbetar vi i stor utsträckning med andra företag, inklusive konkurrenter, och är stolta över att göra det. Vattenproblem är delade utmaningar under alla förutsättningar. Hållbarheten i våra gemensamma vattentäkter är ett ämne som vi anser vara icke konkurrenskraftiga. Vi konkurrerar på marknaden men vet att det krävs kollektiva åtgärder för en hållbar vattenanvändning. Människor, samhällen, ekosystem, lantbrukare, företag – alla behöver en hållbar försörjning av vatten. I de flesta fall skulle både åtgärder och passivitet hos någon enstaka användare av vatten vara otillräcklig för att holistiskt kunna ta itu med de större utmaningarna med vattenförsörjning.

 

I allt vårt arbete utanför våra anläggningar strävar vi efter att söka efter och anpassa mål, och slutligen arbeta med partners. Det här samarbetet utnyttjar alla parters resurser, möjliggör större projekt med större effekt, bygger momentum och inspirerar förhoppningsvis andra att engagera sig. De många vattenfonder som vi är en del av via The Nature Conservancy och andra är ett bra exempel. Per definition kräver dessa fonder att majoriteten av vattenanvändarna i ett delat avrinningsområde går samman med enade krafter.

 

Som ett tydligt exempel är PepsiCo, vår främsta konkurrent på många marknader, en aktiv partner i vår satsning på regelverk för vatten via The 2030 Water Resources Group.

 

Partnerskap med andra företag går utöver arbetet på marken. Vi är verksamma inom flera organisationer tillsammans med andra företag, med syftet att utveckla och dela med oss av bättre metoder samt diskutera utmaningar och lösningar. Dessa inkluderar UNGC:s CEO Water Mandate och The Beverage Industry Environmental Roundtable.